دفع زباله در سایت ساخت و ساز

طرح بازیافت زباله های ساختمانی در اروپا - شابشبخش ساخت و ساز در اروپا سالانه به ازای هر شهروند دو تن زباله تولید می کند. طرح تولد دوباره ، با هدف و اساس الگوی اقتصاد چرخه ای این زباله های ساختمانی را بازیافت و آنها را به منابعی سودمند تبدیل کند. با شابش همراه باشید.دفع زباله در سایت ساخت و ساز,دفع زباله در سایت ساخت و ساز,تأسيسات و تجهيزات مورد نياز در فعالیت های مرتبط با مدیریت پسماند .كلیة فعالیت های مرتبط با پسماندها شامل تولید، جمع آوری، حمل و نقل و جابجایی، پردازش، بازیافت و دفع پسماند را مدیریت پسماندها می‌نامند. . بازیافت یكی از عناصر مدیریت پسماند بوده و به معنی استفاده از مواد مصرف شده برای تولید و ساخت مجدد همان كالا‌ یا كالا‌ی قابل استفاده دیگر است، مثل ساخت كاغذ تازه از كاغذهای باطله و غیر قابل.

24 نظرات

ﺳﺎز ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ زﺑﺎﻟﻪ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﺑﺘﻜﺎري - مجله دانش و تندرستي

-0273. ،. ﻧﻤﺎﺑﺮ. : 3394800. -0273. ،. Email: rahimishmu. ﮔﺰارش. ﻣﻮرد. ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ و ﺷﻴﺮاﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ. ازﻃﺮﻳﻖ. ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﺑﺘﻜﺎري ﻓﺸﺮده. ﺳﺎز ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ زﺑﺎﻟﻪ ﺧﺎﻧﮕﻲ. ﻣﺴﻌﻮد رﺣﻴﻤﻲ. 1* ... ﺳﺎﻳ. ﺰ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺼﺮف. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن،. ازﺟﻤﻠﻪ. ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ. وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺸﺮده. ﺳﺎز اﺳﺖ و. ازﻧﻈﺮ. ﻓﻨﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ. دﺳﺘﮕﺎه دارا. ي ﻣﺨﺘﺼﺎت و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺳﺎﺧﺖ زﻳﺮ اﺳﺖ. : وﺟﻮد ﺳﻄﺤﻲ.

دﻓﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺤﻞ اﺣﺪاث و راﻫﺒﺮي ﻣ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺴﻤﺎ - سازمان شهرداریها

4 مه 2017 . ﻬﺮداري ﻣﺸﻬﺪ. ) ، ﻣﻬﻨﺪس ﻫﻤﺎﯾﻮن رﺿﺎ ﻣﺪﻧﯽ ﺷﺎﻫﺮودي. (. ﮐﺎرﺷﻨﺎس. ﺳﺎز. ﻣﺎن. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان. ،). ﻣﻬﻨﺪس. ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ. ﻋﻈﯿﻤﯿ. (ﺎن. ﻣﻌﺎون ﭘﺮدازش و دﻓﻊ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮداري .. ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺮاي وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي وﯾﮋه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ. ﺷﻮد . وﺟﻮد ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ. ﻫﺎي ﭘﺮﺗﻮزا را. ﻧﯿﺰ. ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد . •. ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻠﻮل. : ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ در.

ساخت و ساز ماشین زباله - محطم ومجموع النبات

مناطق بسیاری در کشورمان وجود دارند که در اثر انباشت زباله های ساختمانی به واریزه هایی از این مصالح تبدیل شده اند. با بالا . >> نرى الأسعار. دستگاه زباله ساخت و ساز. زباله ساخت و ساز دستگاه خردسنگ تجهیزات خرد کن ساخت و ساز ساخت دستگاه بخور ساز - وب سایت تخصصی برق و . . راه آهن خرد کردن، ساخت و ساز دفع زباله، شن و .

ارائه الگوی طراحی معماری مرکز بازیافت زباله در شهرهای کوچک

6 فوریه 2018 . ارائه الگوی طراحی معماری مرکز بازیافت زباله در شهرهای کوچک . امروزه مطالعات نسبتاً فراوانی در خصوص بازیافت و دفع زباله ها در ایران صورت گرفته است اما این مطالعات بیشتر جنبه ی زیست محیطی داشته و تاکنون از . در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .

به وب سایت سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران خوش آمدید

بررسی سبک زندگی اسلامی ایرانی با تاکید آموزش و فرهنگ سازی کاهش پسماند. android app. دانلود نرم افزار موبایل زمین سبز. این نرم افزار برای موبایل های اندروید نسخه 3.2 به بالا قابل استفاده است. نشانی غرفه های بازیافت مستقر در شهر تهران در روی نقشه، آخرین اخبار و مقالات پسماند از جمله امکانات این نرم افزار است. هم اکنون دانلود.

پلاستیک‌های سرگردان سایت دفع زباله سلماس؛ بلای جان طبیعت .

13 مه 2017 . پخش زباله های پلاستیکی محل دفع زباله سلماس در اراضی کشاورزی روستاهای اطراف امروزه به یکی از مشکلات اساسی زیست محیطی این شهرستان تبدیل شده است. . محل دفن زباله انجام می شود و هم برای پیمانکار بسیار سودآور است و هم راهکاری مناسب برای مدیریت آلوده سازی زمینها و روستاهای اطراف سایت پسماند زباله است.

تأسيسات و تجهيزات مورد نياز در فعالیت های مرتبط با مدیریت پسماند .

كلیة فعالیت های مرتبط با پسماندها شامل تولید، جمع آوری، حمل و نقل و جابجایی، پردازش، بازیافت و دفع پسماند را مدیریت پسماندها می‌نامند. . بازیافت یكی از عناصر مدیریت پسماند بوده و به معنی استفاده از مواد مصرف شده برای تولید و ساخت مجدد همان كالا‌ یا كالا‌ی قابل استفاده دیگر است، مثل ساخت كاغذ تازه از كاغذهای باطله و غیر قابل.

دﻓﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺤﻞ اﺣﺪاث و راﻫﺒﺮي ﻣ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺴﻤﺎ - سازمان شهرداریها

4 مه 2017 . ﻬﺮداري ﻣﺸﻬﺪ. ) ، ﻣﻬﻨﺪس ﻫﻤﺎﯾﻮن رﺿﺎ ﻣﺪﻧﯽ ﺷﺎﻫﺮودي. (. ﮐﺎرﺷﻨﺎس. ﺳﺎز. ﻣﺎن. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان. ،). ﻣﻬﻨﺪس. ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ. ﻋﻈﯿﻤﯿ. (ﺎن. ﻣﻌﺎون ﭘﺮدازش و دﻓﻊ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮداري .. ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺮاي وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي وﯾﮋه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ. ﺷﻮد . وﺟﻮد ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ. ﻫﺎي ﭘﺮﺗﻮزا را. ﻧﯿﺰ. ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد . •. ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻠﻮل. : ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ در.

ساخت و ساز ماشین زباله - محطم ومجموع النبات

مناطق بسیاری در کشورمان وجود دارند که در اثر انباشت زباله های ساختمانی به واریزه هایی از این مصالح تبدیل شده اند. با بالا . >> نرى الأسعار. دستگاه زباله ساخت و ساز. زباله ساخت و ساز دستگاه خردسنگ تجهیزات خرد کن ساخت و ساز ساخت دستگاه بخور ساز - وب سایت تخصصی برق و . . راه آهن خرد کردن، ساخت و ساز دفع زباله، شن و .

ارائه الگوی طراحی معماری مرکز بازیافت زباله در شهرهای کوچک

6 فوریه 2018 . ارائه الگوی طراحی معماری مرکز بازیافت زباله در شهرهای کوچک . امروزه مطالعات نسبتاً فراوانی در خصوص بازیافت و دفع زباله ها در ایران صورت گرفته است اما این مطالعات بیشتر جنبه ی زیست محیطی داشته و تاکنون از . در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .

دفع زباله در سایت ساخت و ساز,

کتابچه مدیریت پسماند - دانشگاه علوم پزشکی ایران

اﻟﺨﻠﻘﻪ ﯾﺎ ﺳﺮﻃﺎن زاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺪي ﺑﻪ وﺟـﻮد ﻣـﯽ آورﻧـﺪ . اﯾـﻦ. ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻢ درون ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻫﻢ ﭘﺲ از دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در ﺑﯿﺮون از ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣـﯽ. ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ. وﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺧـﺎص ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﭘـﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ژﺋﻮﺗﻮﮐـﺴﯿﮏ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨـﺪ داراي داروﻫـﺎي. ﺳﺎﯾﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮏ ﻣﻌﯿﻦ. (. ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ. ) ﺳﺎﯾﺘﻮ ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ، ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮ ﺳﺎز، ﺑﺎﺷﻨﺪ . داروﻫـﺎي. ﺳﺎﯾﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮏ. (. ﯾﺎ ﺿﺪ ﻧﺌﻮﭘﻼزي. ) ﮐﻪ ﻣﻮاد اﺻﻠﯽ اﯾﻦ.

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ، ﺟﻤﻊ آوري و دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در ﺑ - علوم محیطی

ﺑﺨﺸﻬﺎ و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮ. ﻗﺖ ﺧـﻮب ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد اﻣـﺎ. در ﻣﺤﻮرﻫـﺎي. ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و دﻓﻊ ﻧﻬﺎﯾﯽ زﺑﺎﻟﻪ ﺑـﻪ دﻻﯾﻠـﯽ ﮐـﻪ ﺗﺤـﺖ اﺧﺘﯿـﺎر. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺒﻮد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﺌﻮل . ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ، ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ، ذﺧﯿـ. ﺮه ﺳـﺎزي،. ﺟﻤــﻊ آوري، ﺣﻤــﻞ و ﻧﻘــﻞ، ﭘــﺮدازش و دﻓــﻊ اﯾﻨﮕﻮﻧــﻪ. زاﯾــﺪات در ﭼــﺎرﭼﻮب ﻣﻼﺣﻈــﺎت ﺳﯿﺎﺳــﯽ، اﻗﺘــﺼﺎدي،. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻓﻨﯽ ﺑﻮده و وﺟـﻮد ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻣـﺪون و.

A طریقه دفع زباله های خانگی

طریقه دفع زباله های خانگی A. شیموشیزوشیندن . شینماچی. ، ساچیگاوکا، کوری یامادای،میدوری. گاوکا دنچی، میدوری گاوکا)بخش. 1. : نزدیک. 285. ( سانکوتاسو. -. یوتسوکایدو، یوتسوکایدو. چو. زباله. منطقه. A. منطقه. B. منطقه. C. منطقه. D .. به عالوه زهریات و ادویه( پیانو، وان حمام، زباله های ساخت و ساز و صنعتی، باطری ماشین. ※. تلویزیون.

ایرنا - احداث کارخانه بازیافت زباله چشم انداز شهر ایلام را تغییر می دهد

17 سپتامبر 2017 . وی افزود: موضوع ساماندهی نخاله های ساختمانی یکی از مصوبات کارگروه مدیریت پسماند است که با توجه به اینکه مکانی برای دفع زباله های شهری در منطقه و جایگاهی خاص تعیین شده همه کامیون های حمل نخاله های ساخت و ساز ملزم به انتقال زباله ها به این مکان هستند. وی یادآور شد: نخاله های ساختمانی که ناشی از عملیات ساخت و ساز.

بررسی امکان استفاده از پسماند های ساختمانی بازیافت شده در ساخت .

در سال 1996 تخمین زده شد که 136 میلیون تن ضایعات ساختمانی حاصل از تخریب و نوسازی مربوط به ساختمان سازی در ایالات متحده تولید شده،که از این مقدار 43 درصد در منابع مسکونی و 57 درصد حاصل از منابع غیر مسکونی است. علاوه براین، ضایعات ساختمانی 48 درصد از کل، که شامل 44 درصد حاصل بازسازی و 9 درصد حاصل ساخت و ساز.

دفع زباله در سایت ساخت و ساز,

ﻫﺎي دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺤﻞ ي ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ روش

از دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ در. اﻳﻦ. ﻣﺤﻞ. ﻪﺑ. وﺟﻮد. ﻣﻲ. آﻳﺪ . ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ. اﻳﻦ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﻞ. -. ِ. دﻓﻦ و. اراﺋﻪ. ي روﺷﻲ. ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ. آوري. ،. ﻧﮕﻬﺪاري. و در ﭘﺎﻳﺎن. از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن. آن از آﻏﺎز. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﻨﻲ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻨﻮز در. اﻳﺮان. روش ﻗﻄﻌﻲ و. ﻋﻤﻠﻲ. ﺑﺮاي ﺣﻞ. آن اراﺋﻪ. ﻧﺸ. ﺪه اﺳﺖ . ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺮف زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻫﻢ. ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري و راﻫﺒﺮي ﺳ. ﺎﻣﺎﻧﻪ.

بازدید میدانی از محل سایت دفن زباله های شهری ازنا - اداره کل حفاظت محیط .

11 آوريل 2018 . درویشی بیان داشت: با پیگیری های لازم، جهت جلوگیری از انتقال شیرابه به آب‌های زیرزمینی و سطحی پایین دست، اقدامات لازم جهت ساخت حوضچه و بستر سازی جهت جمع آوری شیرابه های ناشی از انباشت زباله ها در حال انجام می باشد. رئیس اداره محیط زیست شهرستان ازنا عنوان نمود: سایت فعلی دفن زباله شهری ازنا از سال ۹۵ در.

خانه ها ی سبز - Anistaco

بنابراین ساخت خانه های ماندگارتر و سبز یکی از اصلی ترین بنیان های توسعه پایدار بشمار می رود. ساخت خانه های سبز در مفاهیم زیر تعریف می شوند: · استفاده کارآمد از انرژی، آب و منابع دیگر. · کاهش تخریب زیست محیطی ساخت و ساز و اثر آن بر سلامت بشر. · کاهش زباله، انتشار گازهای گلخانه ای و آلاینده ها. · افزایش ماندگاری ساختمان ها.

معرفی روش های تولید و استخراج بیوگاز - ResearchGate

29 دسامبر 2016 . های شهر گرگان. احداث گردید؛ در ضمن جهاد کشاورزی. 40. هاضم دیگر در مناطق مختلف کشور ساخت که. 18. واحد آن به مرحله گاز دهی رسید .[2]. تولید بیوگاز تنها به دستگاه های بیوگاز ختم نمی شود. سالیانه هزاران تن زباله در شهرهای مختلف با کمک دفن بهداشتی دفع می گردد. بخش قابل توجهی از زباله های خانگی تولیدی را مواد آلی.

بررسی فرآیند مدیریت پسماند در جهان و ایران

ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮدازش. و. دﻓﻊ. ﯽﻣ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻔﮑﯿﮏ. ،. ﭘﺮدازش و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ در. ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ. از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد. ﻃﺮاﺣﯽ و. ﭘ. ﯿﺎده. ﺳﺎزي. ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ و ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻣ. ﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ. و. ﯾﮋﮔﯽ ... ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪي، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ. ﺳﺎﺧﺖ. وﺳﺎز. و ﺗﺨﺮﯾﺐ). ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻤﻮاره. ﻣﺴﺌﻠﻪ. يا. ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ. داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮاد. ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ.

تعطیلی کارخانه بازیافت زباله شهر اهواز زمینه ساز آتش سوزي در محل .

1 جولای 2016 . در پی تعطیلی کارخانه بازیافت زباله شهر اهواز، حجم ورودی به سایت دفن زباله در این شهر تقریبا دو برابر شده است و به علت عدم تفکیک و دفن غیر اصولی، فعل و . این مقام مسئول با اشاره به ساخت سلول جدید در سایت صفیره، اذعان کرد: سلول قبلی دفن زباله به دلیل دفن غیراصولی آتش گرفته و در صورت اصلاح نکردن.

بهاي خدمات جمع آوري حمل ودفن زباله و عوارض رها سازي زباله و رفع

420.000. 10. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ. ﻫﺎي ﺧﻮدرو. 420.000. 11. ﮐﻠﯿﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﯿﻤﻪ. 264.000. 12. ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ. 36.000. 13. ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ. 3.600.000. 14. درﻣﺎﻧﮕﺎه. دوﻟﺘﯽ. 1.800.000. 15. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه. ﻫﺎ. 1.440.000. 16. رادﯾﻮﻟﻮژي. 17. ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ. 400.000. 18. ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ. (. ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮏ و ارﺗﻮﭘﺪ. ) 19. ﭘﺰﺷﮑﺎن دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮏ و ارﺗﻮﭘﺪ. 20. ﻣﺮاﮐﺰ. داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ.

بازیافت زباله های الکترونیکی | سازمان مدیریت و پسماند شهرداری اراک

عمر کوتاه تجهیزات کامپیوتری از یک طرف و تنوع طلبی مردم به استفاده از تجهیزات الکترونیکی جدید سبب شده است که رفته رفته بحث زباله های الکترونیکی به مشکل . 10 مانیتور -10 تلویزیون – 15 کامپیوتر ، فکس ، تلفن و پرینتر – 15 رادیو و ضبط صوت ها- 30 ماشین های ظرف شویی ، قهوه ساز – چای ساز – سرخکن.

Pre:کار از آسیاب آزمایشگاهی در کارخانه سیمان
Next:چه موج شکن در معادن مس استفاده