روش تعمیر و نگهداری و ماشین آلات با استفاده

روش تعمیر و نگهداری و ماشین آلات با استفاده ,مهندسی تعمییر و نگهداری(نت)هر چند که حوزه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ، یکی از مهم‌ترین روش های مطرح وکاربردی در این شاخه از علم هست اما نمی توان آن را تنها در این حوزه تصور کرد ،. برخی نیز ، مفهوم .. تعمیرات و نگهداری ماشین آلات و دستگاه ها،با توجه به استهلاک و فرسایش مداوم آنها، بخش عمده ای از هزینه های تولید را در یک مجموعه صنعتی در بر می گیرد .این هزینه،.روش تعمیر و نگهداری و ماشین آلات با استفاده ,( ) ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭ TPM ؟ ﭼﺮﺍ TPM ﻭ ﺷﺒﺎﻫﺘﻬTQM. ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. TPM. ﺍﺯ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺟﻬﺎﺕ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. TQM. ﺍﺳـﺖ . ﺑﺴـﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫـﺎﻱ ﻣـﻮﺭﺩ. ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ. TQM. ﻧﻈﻴــﺮ ﺗﻔــﻮﻳﺾ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭ ،. Benchmarking. ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳــﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﭘﻴــﺎﺩﻩ ﺳــﺎﺯﻱ. TPM . ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺤﺼـﻮﻝ. ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬـﺪﻩ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ . ﺑـﺎ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴـﻚ. ﺷﺪﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﻛﺎﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ.

24 نظرات

ﻧﮕﻬﺪارﯼ و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ PM ( Preventive Maintenance

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ ﻧﮕﻬﺪارﯼ و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺷﺎﺧﻪ اﯼ از رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺳﺖ ﮐ. ﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل. ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪﯼ ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﯽ و ﺗﻌ. ﻮﻳﺾ ﻗﻄﻌﺎت و ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ. هﺎﯼ ﺁﻣﺎرﯼ هﺰﻳﻨﻪ . اﻧﻮاع ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و روﺷﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات. ○. ○. ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻳﺎ. Preventive Maintenance. ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر. PM. ○. در. اﻳﻦ روش. ,. ﻧﮕﻬﺪاري از ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﭘﺮﻳﻮدﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎص و ﺑﺮ.

مهندسی نت پیشگیرانه و پایش وضعیت در ماشین های راهسازی

اﺻﻞ در ﻣﻘﻴﺎس ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ]2[. در اﻳﻦ ﻧﮕﺮش . وارد ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻣﺮ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴـﺮات ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از .. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻛﺎري ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ . در روش. " ﻧﺖ. " ﭘﻴﺸ. ﮕﻴﺮاﻧﻪ ، ﺗﻌﻤﻴﺮ وﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ، ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره اي، درﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

ﻧﮕﻬﺪارﯼ و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ PM ( Preventive Maintenance

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ ﻧﮕﻬﺪارﯼ و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺷﺎﺧﻪ اﯼ از رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺳﺖ ﮐ. ﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل. ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪﯼ ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﯽ و ﺗﻌ. ﻮﻳﺾ ﻗﻄﻌﺎت و ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ. هﺎﯼ ﺁﻣﺎرﯼ هﺰﻳﻨﻪ . اﻧﻮاع ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و روﺷﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات. ○. ○. ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻳﺎ. Preventive Maintenance. ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر. PM. ○. در. اﻳﻦ روش. ,. ﻧﮕﻬﺪاري از ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﭘﺮﻳﻮدﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎص و ﺑﺮ.

مهندسی نت پیشگیرانه و پایش وضعیت در ماشین های راهسازی

اﺻﻞ در ﻣﻘﻴﺎس ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ]2[. در اﻳﻦ ﻧﮕﺮش . وارد ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻣﺮ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴـﺮات ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از .. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻛﺎري ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ . در روش. " ﻧﺖ. " ﭘﻴﺸ. ﮕﻴﺮاﻧﻪ ، ﺗﻌﻤﻴﺮ وﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ، ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره اي، درﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

مدیریت نگهداري و قابلیت اطمینان Reliability and maintenance.

7 فوریه 2018 . برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات شاخه‌ای از رشته مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع است که با کنترل تجهیزات و ماشین آلات تولیدی از نظر برنامه زمانبندی تعمیراتی و تعویض قطعات و با استفاده از تجزیه و تحلیل¬های آماری هزینه‌های تعمیراتی را کاهش می‌دهد و در سطح بهینه نگه می‌دارد. مانند تمام مفاهیم موجود در علم و تکنولوژی.

مفاهیم نگهداری و تعمیرات - شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد

مانند تمام مفاهیم موجود در علم و تکنولوژی درگاه ورودی به این حوزه نیز با تعریف نگهداری و تعمیرات آغاز می‌شود و این به جهت وجود تصورات غلط بسیاری است که در این حوزه .. نگهداری و تعمیرات شاخه‌ای از رشته مهندسی صنایع است که با کنترل تجهیزات و ماشین آلات تولیدی از نظر برنامه زمانبندی تعمیراتی و تعویض قطعات و با استفاده از.

تعميرات برنامه اي | انواع سيستم هاي تعميراتي,روش تعميرات خرابي .

8 فوریه 2018 . تعميرات و نگهداري ماشين آلات,انواع سيستم هاي تعميراتي,روش تعميرات خرابي,تعميرات برنامه اي,روش تعميرات توليدي,روش تعميرات خرابي,تعميرات برنامه . بنام MAINTENANCE مرسوم گرديده است در صنايع با قبول و ادامه روشهاي آزمايش MAINTENANCE مي توان وضعي بوجود آورد كه اولاً ماشين آلات و وسايل بدون لنگي.

فوری کار:مجموعه ماشین آلات ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری - آپارات

7 نوامبر 2017 . فوری کار در این ویدیو مجموعه ای از ماشین الات برای راحت تر شدن فرایند ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری نشان داده شده است..forikar فوری کار:مجموعه ما.

مقالات ISI فعالیت های نگهداری و تعمیرات : 93 مقاله انگلیسی + ترجمه .

سیستم های نگهداری و تعمیرات ((( (نت) ﺷﺎﺧﻪاﯼ از رﺷﺘﻪﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺳﺖ ﮐﻪﺑﺎﮐﻨﺘﺮلﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪﯼ ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﯽ و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﻄﻌﺎت و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ هاﯼ ﺁﻣﺎرﯼ هﺰﻳﻨﻪهﺎﯼ ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﯽ راﮐﺎهﺶ ﻣﯽدهﺪ و در ﺳﻄﺢ ﺑﻬﻴﻨﻪﻧﮕﻪ ﻣﻴﺪارد. فعالیت های نت،می تواند بهینه ترین روش را برای فعالیت های نگهداری و تعمیرات سازمان ها به ویژه سازمان های نظامی ارائه نماید.

تعمير ماشين آلات مكانيزه خطي|مکانیزاسیون تعمیر و نگهداری خط در دهه .

مکانیزاسیون تعمیر و نگهداری خط در دهه 1960 با ماشین های UT آغاز شد که درآنِ واحد تنها یک تراورس زیرکوبی می شد. با گذشت . ه) کیفیت خطی که با ماشین آلات مکانیزه بدست می آید بهتر از روش دستی می باشد. ماشین زیر کوب ماشینی است که برای جمع کردن بالاست به زیر خط آهن استفاده می شود تا پایداری خط بیشتر شود. قبل از ورود.

اصل مقاله (1328 K) - فصلنامه مدیریت توسعه و تحول

هدف تحقيق حاضر اولویت بندی استراتژی های تعمیرات و نگهداری با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی فازی است. انتخاب و . موجب کاهش خرابی تجهیزات و شکست های تصادفی در صنایع گردد. [۲۰). ... به منظور پیشگیری از خرابی ماشین آلات و افزایش طول عمر تجهیزات ضایعات ناشی از آماده سازی و تنظیم، حرکت بدون تولید و توقف های.

روش تعمیر و نگهداری و ماشین آلات با استفاده ,

اصل مقاله (3235 K) - مطالعات مدیریت صنعتی

آماری و در نهایت میزان استفاده از رویههای نگهداری و تعمیرات صورت گرفت. در پژوهش جهت گردآوری دادهها از روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار پرسشنامه. استفاده شده است. سوالات پرسشنامه با توجه به حیطه های چهارگانه که برگرفته از. مدل شمس الدین احمد و . امروزه با توجه به پیشرفتهای عمده ای که در زمینه تجهیزات و ماشین آلات تولیدی.

روش تعمیر و نگهداری و ماشین آلات با استفاده ,

CMMS چیست؟

در واقع وظیفه اصلی سيستم مديريت مکانيزه نگه داری و تعمیرات،فراهم سازی ابزاری جهت مدیریت و بهبود فعالیت های نت روی تجهیزات ،تاسیسات و ماشین آلات یک . نواحي کدينگ شده در سيستم مديريت مكانيزه نگهداري تعميرات به شكل قابل توجهي، جمع آوري داده ها را تسهيل کرده و گزارش دهي يكپارچه خرابي ها را با محدود کردن انتخاب ها، ميسر.

ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی و ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻣﺪﻝ ﮐﺎﺭﺑ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﻫﺎ. ی ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺍﺭﺯ ﺑﺮی ﺑﺎﻻی ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﻻﺕ و ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺩﯾﮕﺮ. ،. ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ی ﻋﻘﻼﯾـﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. ﺭﯾﺰی ﺷﺪﻩ و ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی و. ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑ. ﻪ. ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﻻﺕ و ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ. ﻣﯽ. ﺳﺎﺯﺩ . ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋی. ،. ﻣﻌ. ﯿﺎﺭﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺁﻥ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ . وﺍژﮔﺎﻥ ﮐﻠﯿﺪی. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی و ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ. -. ﺭوﺵ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ. -. ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ. ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ. -. ﻧﻘﺸﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋی. –. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ. 6. 1.

سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات - مرکز توسعه و انتقال فناوری سورنا

سیستم نگهداری و تعمیرات قادر است ضمن فراهم آوردن بستر مناسب جهت ثبت اطلاعات شناسنامه‌ای و فنی ماشین‌آلات و تجهیزات، برنامه‌‌ریزی سرویس‌های پیشگیرانه، مدیریت تعمیرات اضطراری و سرویس‌های . این فرآیند شامل استفاده از افراد متخصص، ابزار و قطعات، مواد و تجهیزات و غیره می‌باشد. . تعریف تجهیزات و شاخص‌های مرتبط با آن.

ارائه مدل برای تحلیل و ارزیابی سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات .

از این ابزار جهت وارد کردن، تأیید، برنامه‌ریزی و بایگانی اطلاعات مربوط به فعالیت‌های نت و هزینه‌های مربوط به آن استفاده می‌شود. درواقع وظیفه اصلی یک سیستم مدیریت مکانیزه نگهداری و تعمیرات، فراهم سازی است و این سیستم ابزاری جهت مدیریت و بهبود فعالیت‌های نت بر تجهیزات، تأسیسات و ماشین آلات یک سازمان است. با توجه به روند.

مقاله نگهداری و تعمیرات پویا در سیستم تولیدی سری با استفاده از .

بسیاری از مدل های نگهداری و تعمیرات (نت) پیشگیرانه برای تک ماشین با تمرکز بر هزینه و به صورت ایستا (ثابت بودن فاصله بین دو فعالیت نت پیشگیرانه برای تمام دوره ها) توسعه یافته اند و فاکتورهای مهم دیگری مانند دسترس پذیری، امنیت و . در نظر گرفته نشده است. در این تحقیق برای سیستم های سری، از یک روش چند هدفه برای.

نگهداری بر مبنای قابلیت اطمینان - دانشگاه علم وصنعت

تجارب گذشته ، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه براساس زمان (TBM ) مورد اجرا قرار. می گرفت. در آن زمان عقیده بر این بود که تجهیزات براساس مدت زمان کارکرد فرسوده. میگردند و به همین علت سرویس های نت برای دوره های 1000، 5000 و 10000. ساعت برنامه ریزی و اجرا میگردید. اما مشکل موجود در ارتباط با هواپیمای بوینگ 747 ، تعداد دفعات.

THE RESEARCH – توان کاو نت

بنابراین همراه با پيشرفتهاي تكنولوژیک در طراحی تجهيزات مكانيكي و ساخت ماشين آلات پر قدرت و گرانقيمت، بايستي روشهاي نگهداري و تعميرات، بهبود يابند. در همين رابطه تجارب موفقيت آميز در بكارگيري تكنيكهاي نظارت بر وضعيت ماشين (Condition Monitoring Techniques) در صنايع بزرگ و سازمانهاي نظامي كشورهاي صنعتی.

نگهداری و تعميرات پيشگيرانه PM – البرز تدبیر

20 ژوئن 2017 . کاربران تجهیزات، ارزیابی حداقل زمان بین خرابیهای تجهیزات مختلف دستگاهها و زمانبندی فعالیتهای نگهداری و تعمیر، در زمانهائی که انجام آن برای کاربران ماشین آلات مناسبتر باشد را آغاز نمودند، نظیر: فاصله . روش PM مبتني بر زمان، در مقايسه با روش نگهداري و تعمير کار تا خرابي يا اصلاحي، داراي برتري مي باشد.

اهمیت نگهداری و تعمیرات در صنایع - بلاگ سایت قیاس - نرم افزار قیاس

در گذشته ماشین آلات تولیدی در کاخانه ها معمولاً دستی بودند و کمتر ماشین ها و دستگاههای نیمه خودکار و خودکار دیده می‌شدند. به تدریج با رشد تکنولوژی، دستگاه ها به سمت دستگاههای خودکار و نیمه خودکار حرکت کردند. این روند حرکتی به سوی automation یا همان اتوماسیون منجر به حرکتی در نیازهای مهارتی کارگران و کارکنان نیز شد.

Recommending a Strategy

10. يکي از تخصص هاي مهندسان صنايع، نگهداري و تعميرات تجهيزات و استمرار کارکرد آنها و کاهش موثر و کاراي توقفات ماشين آلات، تجهيزات و دستگاه هاي موجود در خط توليد کارخانجات و کارگاه هاي صنعتي است. اغلب ما در مواجهه با چنين مسايلي سعي مي کنيم از روش ساده سعي وخطا در تحليل آن استفاده کنيم : 11. روش ساده سعي وخطا: توليد مي.

تعيين شاخص هاي ارزيابي سطح کيفيت فرآيندهاي نگهداري و تعميرات .

با توجه به نقش فرآيند نگهداري و تعميرات در آماده به کار نگهداشتن ماشين آلات و تجهيزات توليد و کاهش توقفات و ايجاد زمينه اي براي مشارکت بيشتر کارکنان در هدايت و راهبري اين فرآيند، لازم است که . هم اکنون در صنايع، شاخص هايي مرتبط با زمان مورد استفاده قرار مي گيرد که از کفايت لازم براي پايش اين فرآيند برخوردار نيست.

Pre:مواد روتور برای دستگاه های سنگ شکن
Next:آب بندی آسیاب سیستم توپ