دستورالعمل از هیئت مدیره کنترل آلودگی برای

دستورالعمل تهیه فهرست صنایع آلاینده - HSEیکی از ابزارهای قانونی که به منظور کاهش و کنترل آلودگی های محیط زیست در واحدهای صنعتی تدوین. شده، تبصره . دستورالعمل حاضر در جهت تنظیم عادلانه، واقع گرایانه و فصلی فهرست صنایع آلاینده در بخش پالایشگاه های. نفت و واحدهای .. ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ هیئت وزیران موضوع ماده ۱۵ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴) با عناوین زیر.دستورالعمل از هیئت مدیره کنترل آلودگی برای,دستورالعمل واحدهای صنعتی - سازمان حفاظت محیط زیست -زیرپورتال .2 دستورالعمل انتخاب واحدهای صنعتی سبز. 2. فهرست مطالب . ۲-۴-۴- کاهش آلودگی هوا. ۳-۴-۴- کاهش آلودگی صدا. ۴-۴-۴- استقرار سیستم پایش لحظه ای. ۵-۴-۴- مدیریت پسماند. ۶-۴-۴- استقرار نظام مدیریت سبز و کاهش میزان مصرف منابع .. پرسشنامه ها با دقت تکمیل و پس از تائید مدیر عامل به اداره کل حفاظت محیط زیست استان ارسال. می گردد.

24 نظرات

دستورالعمل کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته‌شده در . - تازه های حسابداری

5 مه 2012 . هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را ابلاغ کرد. . ۹- کنترل‌های کاربردی: روش‌های دستی یا خودکاری است که به منظور کنترل پردازش نرم‌افزارهای اجرایی طراحی می‌شود و به کمک آن‌ها از کامل‌بودن و صحت پردازش، تصویب و اعتبار.

گزارش نمونه فعالیت هیئت مدیره - سازمان بورس و اوراق بهادار

ضمن اینکه مطابق بند 3 مادۀ 45 قانون بازار اوراق بهادار، «گزارش هيئت مديره به مجامع» از جمله اطلاعاتی است که شرکتهای ثبت شده نزد سازمان، مكلف به ارائۀ آن طبق دستورالعمل اجرايي سازمان، می باشند. با توجه به الزامات قانونیِ فوق و نظر به فقدان یک ساختار مشخص برای گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و نیز پراکندگی زیاد در محتوا و.

تهیه دستورالعمل کنترل و کاهش مصرف انرژی/ تلاش برای جلوگیری از .

11 فوریه 2017 . هم اکنون، وزارت راه و شهرسازی در حال تهیه دستورالعملی برای کنترل و کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها به نام برچسب انرژی است و کنترل و کاهش مصرف انرژی در . از جمله کاهش آلودگي و نياز به کمترين حد انرژي هاي تجديدناپذير در آنها لحاظ شده باشد، در کارگروه موضوع ماده(۱۱) اين قانون تهيه و به ‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

مصوبه «کنترل آلودگی هوا با الگوی اروپا» دور خورد/تکرار نسخه .

25 سپتامبر 2016 . دنیای اقتصاد نوشت: با وجود اثبات ناکارآمدی کامل طرح «زوج و فرد» در کاهش آلودگی هوای پایتخت، مسوولان اجرایی شهری و دولتی مصوبه هیات دولت در زمینه اجرای طرح آزموده شده «LEZ» را کنار گذاشته و نسخه منسوخ طرح ترافیکی زوج و فرد را با اصلاح جزئی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در تهران تثبیت کردند.

آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی - ماهیان سردآبی

ماده ۱۴ـ مسئول فني بهداشتي هر واحد، كنترل كليه امور بهداشتي مربوط به واحد مانند كنترل بهداشتي فرآورده هاي توليدي و وسايل حمل و نقل، صدور گواهي بهداشتي حمل دام و فرآورده هاي دامي از مبدأ واحد و نظارت بر اجراي كليه قوانين، مقررات و نيز دستورالعمل هاي بهداشتي ابلاغي از سوي سازمان را برعهده دارد. تبصره ۱ـ مديرعامل، اعضاي هيئت مديره و.

مدیر عامل - شرکت سهامی آب منطقه ای فارس

11 دسامبر 2017 . مدیریت حوزه هیئت مدیره و مدیرعامل. تنظیم برنامه کاری، وقت ملاقات، جلسات، سخنرانیها و پیگیری تحقق آنها; جمع آوری و بررسی گزارشهای ارسالی به مدیریت و تهیه گزارشات مورد نیاز با همکاری واحدهای شرکت و ارسال یک نسخه از آن به واحد مربوط; تنظیم دستور کار و گزارشات جلسات هئیت مدیره و ابلاغ مصوبات به واحدها و.

اختیارات و وظائف هیات مدیره | پایگاه اطلاع رسانی مجتمع های مسکونی .

اختیارات و وظائف هیات مدیره: به موجب ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها، مدیر یا مدیران مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی می باشند و تعداد آنها باید فرد باشد تا ، تصمیمات هیات مدیره و تشخیص رای اکثریت دچار بلا تکلیفی نگردد . درصورت استعفاء ، فوت ، عزل یا حجر یک یا چند نفر از مدیران قبل از.

ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم 89 ﺳﺎل - سامانه اطلاع رسانی سهام .

اﺳﺎﻣﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه. 10. آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ. 11. ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه. 11. ﺧﻼﺻﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ. 12. ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺗﯿﻤﻬﺎي ورزﺷﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ورزﺷﯽ. 14. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ. 15. ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺷﺮﮐﺖ .. ﺗﻬﯿﻪ، ﺗﺪوﯾﻦ ، ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺟﺎري ﺳﺎزي اﻟﺰاﻣﺎت، ﻗﻮاﻧﯿﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ISO 14001 . اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﺳﻔﺮه ﻫﺎي آب زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﭼﺎﻫﻬﺎي ﮔﻤﺎﻧﻪ.

دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیالت الزم در مطب کلیات: – فصل یک .

این دستورالعمل را به نحو مقتضی یه اطالع صاحبان پروانه مطب برسانند تا نسبت به تطبیق. خود با ضوابط. دستورالعمل اقدام . هیئت مدیره نظام پزشکی ، در مطب ممنوع است . تبصره. 1. : صاحبان مطب .. تفکیک زباله های خطرناک )وسایل عفونی ، سرسوزن ، تیغ بیستوری و سایر وسایل برنده ، مواد آلوده به انساج و. خون و سرم (از زباله های عادی.

راهنماي محاسبه، تعيين و اعلام شاخص كيفيت هوا - وزارت بهداشت

مرکز سالمت محیط و کار. مهندس لیال یعقوبی. کارشناس. پژوهشکده محیط زیست. مهندس فائزه ایزدپناه. کارشناس. پژوهشکده محیط زیست. ضمناً از آقایان دکتر یوسف رشیدی مدیر عامل. محترم. شرکت کنترل کیفیت هوا و مهندس فاتح وحدتی مدیر. کل محترم دفتر بررسی آلودگی هوا. ی. سازمان حف. اظت محیط زیست که با اظهار نظرهای سازنده خود ما را در.

دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیالت الزم در مطب کلیات: – فصل یک .

این دستورالعمل را به نحو مقتضی یه اطالع صاحبان پروانه مطب برسانند تا نسبت به تطبیق. خود با ضوابط. دستورالعمل اقدام . هیئت مدیره نظام پزشکی ، در مطب ممنوع است . تبصره. 1. : صاحبان مطب .. تفکیک زباله های خطرناک )وسایل عفونی ، سرسوزن ، تیغ بیستوری و سایر وسایل برنده ، مواد آلوده به انساج و. خون و سرم (از زباله های عادی.

ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﻮداﻇﻬﺎري در ﭘﺎﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و آزﻣﺎﻳﺸ

ﻣﺸﻤﻮل ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻟﺤﻈﻪ اي ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،. ﻣﻮارد ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻪ ادارات ﻛﻞ اﺳﺘﺎﻧﻲ .. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻛﺎﻫﺶ آﻟـﻮدﮔﻲ و ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﻣﻨـﺎﺑﻊ. ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و آب .. ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻳﺎ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﻤﺪ دﻳﮕﺮ. -3. ﻗﺮارداد. : 1-3 -. ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻘﺪ.

ﺧﺪﻣﺎت ﲠﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎدر دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻠﯿ - مرکز آموزشی درمانی .

10 آگوست 1977 . ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎى ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﱰل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن. اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎده. -٩. ﻧﻈﺎرت و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ، ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﮐﻨﱰل ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻠﯿﻪ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاى ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ. ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر. ﲞﺶ، ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰر، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎرى، ﻣﺪﯾﺮ. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، رﯾﺎﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎء. /. ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻧﻈﺎرت ﺎﯾﯽ ﺑﺮ.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ واﮔﺬاري زﻣﯿﻦ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻮض ﻣﺼﻮب 25 / 12 / 94 - شرکت عمران مجلسی

4 مارس 2017 . ﻣﻌﻀﻼت ﻋﻮارض زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﻗﺒﯿﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا وآﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎي ... ﺣﻮزه اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﯽ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ: آن ﺑﺨﺶ از اراﺿﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺖ. و ﺳﺎز در آن ... ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ. ج . ﺑﺎزرس (ﺣﺴﺎﺑﺮس). اﻟﻒ . ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﻣﺎده. 7. . ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ وزﯾﺮان ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي، اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ و ﻣﻌﺎدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ.

گزارش فعاليت هيئت مديره 1394 - شرکت سیمان تهران

20 ژوئن 2016 . ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ. 29. اﺳﻔﻨﺪ. 1394. ﺳﯿﻤﺎن ﺗﻬﺮان. /ﮔﺰارش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ. 1394. ﺻﻔﺤﻪ. ٩. ﭘﯿﺎم ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه. 3. •. اراﺋﻪ. ﻃﺮح و ﺗﺪو. ﻦﯾ. دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﮔﺮ، ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﻣﺪ. ﺮﯾ . اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ دوره اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ. -18. اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت .. ﮐﺎﻫﺶ و ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ. -4. رﯾﺴﮏ ﺗﺠﺎري.

سیمان سفید ارومیه )سهامی عام( شرکت

پیام هیئت مدیره. هیئت مدیره شرکت سیمان سفید ارومیه به عنوان معتمد سهامدا. ران محترم و نیز مدافع حقوق آنان. , در تالش جهت بهبود عملکرد. شرکت بوده و. همواره سعی داشته است تا به موازات. توسعه دامنه راهبردی شرکتی, نسبت به ایفای مسئولیت خویش در زمینه راهبرد شرکت, شکل دهی به. فرهنگ سازمانی و مدیریت و کنترل ریسک سازمان اهتمام.

دستورالعمل واگذاری اتوبوس و بهره‌برداری ‌از خطوط اتوبوسرانی شهری و .

14 مه 2013 . دستورالعمل واگذاری اتوبوس و بهره‌برداری ‌از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه شهری به بخش غیر دولتی (شماره 111393 مورخ 85/09/08). هیئت وزیران در . تبصره 1ـ تعداد، قيمت و نوع اتوبوس‌هاي ملكي موجود و قابل واگذاري اتوبوسراني‌ها و نحوه واگذاري براساس تصويب هيئت مديره، مجمع و شوراي شركت يا سازمان تعيين مي‌گردد.

پیشگیری ازآلودگی دریا – گلف اجنسی ایران

یکی از مهمترین کنوانسیون بین المللی در بخش پیشگیری از آلودگی دریا، کنوانسیون جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها با نام مارپل (MARPOL) می باشد که در سال ١٩٧٣ . مقررات برای جلوگیری از آلودگی ناشی از نفت; مقررات برای کنترل آلودگی توسط مواد مایع سمی بصورت فله; مقررات برای جلوگیری از آلودگی توسط مواد مضر بسته.

دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح .

28 دسامبر 1973 . ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﺑﺮﺧﯽ از درآﻣﺪﻫﺎي دوﻟﺖ و ﻣﺼﺮف آن در ﻣﻮارد ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺼﻮب. 13. /8/. 75. ﻫﯿﺎت. وزﯾﺮان. 47. 6. اﺑﻼغ. اﺻﻼﺣﯿﻪ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺎده. 75. ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﺑﺮﺧﯽ از درآﻣﺪﻫﺎي دوﻟﺖ و ... داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﺋﻢ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ذﮐﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .. ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت اﻧﻮاع ﮐﺸﺖ اراﺿﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺗﻼف زﻣﯿﻦ. ﻣﺎده.

معاونت حفاظت و بهره برداری - آب منطقه ای سمنان

نظارت برحسن اجرای دستورالعملها ،‌بخشنامه ها و اطلاعیه ها و آئین نامه های اجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین ذیربط به منظور کنترل بهره برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی از نظر کمی و کیفی; تعیین بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و نظارت و کنترل برآن طبق . پست سازمانی: عضو اصلی هیئت مدیره و معاون حفاظت و بهره برداری.

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین.

نشریات و دستورالعمل های روشنایی - شرکت فرانور درخشان

شرکت فرانور ارائه دهنده خدماتی از قبیل: نورپردازی , روشنایی , توزیع برق , سلول خورشیدی , ساختمان هوشمند با کادری مجرب و حرفه ای در حال فعالیت می باشد.

ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ

ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ، ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﭘـﺮﻭﮊﻩ ﺭﺍ ﺷـﻔﺎﻑ ﻧﻤـﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ. ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ. ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭﺣﺪﺕ ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ، ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻃﺮﺡ. ﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ. ﺭﺍ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺩ . ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ. ﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻔﺎﻫﻢ. ﻧﺎﻣﻪ. ﺍﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻻﺯﻡ ﺍﺳـﺖ ﺍﺯ ﺟﻨـﺎﺏ ﺁﻗـﺎﻱ. ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪ. ﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﺮﻕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻠﻨـﺪ.

Pre:برنامه هود جعل زغال سنگ
Next:مخروطی hp400 سنگ شکن قطعات یدکی دلال شدن